Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.
Har du inte fått ditt aktiverings-e-postmeddelande?

Nyheter: Nyinstallation av forumet!!!
På grund av databaskrångel, blev det tyvärr tvunget att installera om forumet, vilket även betyder att tidigare användare måste registrera om sig. Tusen ursäkter för olägenheten!

Författare Ämne: Forumregler  (läst 22003 gånger)

quoting_mungo

 • Mytomspunnen vit älg
 • Frö
 • *****
 • Antal inlägg: 10
  • Visa profil
 • Fursona: Alopex lagopus
Forumregler
« skrivet: sön 24 augusti 2014, 15:15 CEST »
Det finns en egentlig grundregel för forumet, som täcker in större delen av de situationer som kan uppstå:

∞ - Uppför dig med vanligt hyfs
Förolämpa inte andra användare, var inte aggressiv eller onödigt provocerande, och gör ingenting för att störa forumets gemenskap.

I mer detalj, så gäller följande:

1 - Positiv miljö
Givetvis kan vi inte tvinga dig att tycka om alla, men behandla andra användare med respekt oavsett hur du känner gentemot dem. Vill du tala om nyheter, internetsidor, eller andra företeelser så försök hålla dig konstruktiv även om du ogillar dem. Undvik starkt negativa värdeord och uttryck inte hotfulla budskap (t.ex. "jägare borde skjutas").

2 - Tolerans
Går hand i hand med föregående. Vi försöker på intet sätt säga till dig vad du ska känna och tycka, men var snäll och uttryck inte starkt fördömande åsikter gentemot individer. Detta gäller även om individerna ifråga är del av en större grupp, eller inte är med i diskussionen ifråga (t.ex. "bögar är äckliga").

3 - Rätt ämne på rätt plats
Skapa nya trådar på rätt tavla, och dra inte hejdlöst iväg utanför ämnet i vanliga diskussionstrådar. Vi är inte onödigt stelbenta, men ber moderatorerna eller trådskaparen att det är tid att återgå till ämnet så förväntas du respektera detta.

4 - Återuppliva gärna gamla trådar
Innan du startar en ny tråd, försök se efter om ämnet diskuterats tidigare ur en liknande synvinkel, och gör då hellre ditt inlägg i den gamla tråden. Detta gäller givetvis inte om tråden arkiverats (ligger i Slukhålet). Dubbla trådar kan komma att slås ihop av moderatorerna.

5 - Håll forumet relativt barnvänligt
Vi bryr oss inte om ifall du svär då och då, eller om diskussionerna drar lite åt det suggestiva hållet, men var snäll och skriv inte explicita inlägg i de allmänt tillgängliga forumen och länka inte till fotografisk pornografi någonstans på forumet. Om du vill dela med dig av explicit konst och litteratur, håll detta till avsedda forum, och om du länkar någonting som innehåller t.ex. starka bilder eller lätt suggestivt innehåll, var snäll och markera detta tydligt i eller intill länken. Inga fotografiska starka bilder får läggas in direkt i trådar, och tecknade starka bilder är enbart tillåtna i forum för äldre användare.

6 - "Meme"-fri zon
LOLcats kan för all del vara söta eller underhållande, men var snäll och skapa inte trådar avsedda för memes eller forumlekar, och skriv inte inlägg bestående enbart av memes, smileys, eller så kallade reaktionsbilder.

7 - Respektera upphovsrätten
På SFF råder nolltolerans vad avser länkar till och diskussion av anskaffandet av piratkopierat material, illegalt streamade filmer, och liknande. Vi välkomnar dock diskussionen av lagliga alternativ till t.ex. bildhanteringsprogram!

8 - Internationell community
Även om forumet i huvudsak är avsett för svenska furries, så välkomnar vi även medlemmar från andra länder. Detta betyder att regeltrådar och liknande alltid inkluderar engelsk översättning, och att vissa medlemmar kan komma att skriva sina inlägg på engelska. Försök att svara på samma språk som det trådskaparen använt, eller engelska, om möjligt. Du får, men måste inte, skriva tvåspråkiga inlägg med t.ex. både svenska och engelsk översättning.
Var snäll och skriv inlägg på något av följande språk: svenska, danska, norska, engelska

9 - Avatar- och signaturregler
Försök hålla dina avatarer och signaturer ungefär lika städade som en klassisk Disneyfilm på bio. (Inget sexuellt eller överdrivet våldsamt material, etc.) De får heller inte innefatta snabbt växlande färger (epilepsivarning). För att inte distrahera för mycket från forumets textinnehåll undanbedes större animationer (t.ex. gångcykler), medan enklare animationer (t.ex. blinkningar, rullande text) i allmänhet tillåts.
Signaturer bör inte vara mer än cirka 300 pixlar höga. Länkar till gallerier och hemsidor med icke barnvänligt material får enbart förekomma i signaturer om detta material återfinns bakom en varningssida eller kräver inloggning för att vara åtkomligt.
« Senast ändrad: sön 24 augusti 2014, 18:06 CEST av quoting_mungo »

quoting_mungo

 • Mytomspunnen vit älg
 • Frö
 • *****
 • Antal inlägg: 10
  • Visa profil
 • Fursona: Alopex lagopus
Forum rules
« Svar #1 skrivet: sön 24 augusti 2014, 15:16 CEST »
The forum has one ground rule, which covers most of the situations that may occur:

∞ - Use common courtesy
Don't insult other users, don't be aggressive or needlessly provocative, and don't do anything to disrupt the forum's community.

The following are the rules in more detail:

1 - Positive environment
We can't force you to like everyone, but you need to treat all other users respectfully regardless of how you feel about them. If you wish to discuss news, web pages, or other things, try to stay constructive even if you disapprove of them. Avoid strongly negative value words and do not express threatening messages (e.g. "hunters should be shot").

2 - Tolerance
Goes along with the prior rule. We are in no way trying to tell you what to think or feel, but please do not express strongly judgmental opinions about individuals. That applies even in cases where those individuals are part of a larger group, or not part of the current discussion (e.g. "gays are gross").

3 - Every topic has its place
Create new threads in the correct board and do not go wildly off topic in regular discussion threads. We aren't draconian about this, but if moderators or the original poster ask you to get back on topic, you are expected to respect this.

4 - Revive old threads
Before starting a new thread, try to see if the subject has previously been discussed from a similar angle, and if so, make your post in that old thread instead. This does not apply if the thread has been archived (is located in "Slukhålet", i.e. the Sinkhole). Duplicate threads may be merged by the moderators.

5 - Keep the forum relatively child safe
We don't mind if you curse once in a while or if the discussions tend towards the suggestive, but please do not write explicit posts on the generally accessible boards and do not link photographic pornography anywhere on the forum. If you wish to share explicit art or writing, keep this to the designated board, and if you are linking pages containing graphic images or lightly suggestive content please clearly tag this in or by the link. No graphic photography may be posted inline in threads, and drawn graphic content is reserved for boards for mature users.

6 - Meme-free zone
LOLcats might be cute and/or amusing, but please do not create threads dedicated to memes or forum games, and don't create posts consisting solely of memes, smileys, or reaction images.

7 - Respect copyrights
SFF has a zero-tolerance policy regarding links to and discussions of how to obtain pirated material, illegally streamed movies, and similar. We do, however, welcome discussion of e.g. legally available free image editing software!

8 - International community
While the forum is primarily intended for Swedish furries, we also welcome international members. This means that rules threads and similar always include an English translation, and that some members may write their posts in English. We ask members who can do so to try to reply either in the language the original poster in a thread used or English, when possible. You may, but do not have to, write bilingual posts with e.g. both Swedish and English translation.
Please use one of the following languages for your posts: Swedish, Danish, Norwegian, English

9 - Avatar and signature policies
Try to keep your avatars and signatures about as clean as a classic Disney feature movie. (No sexual or exaggeratedly violent material, etc.) They may also not contain rapidly flashing colors (epilepsy warning). In order to not distract too much we ask users to avoid major animations (e.g. walking cycles), while we generally allow simpler animation (e.g. blinking, marquee text).
Signatures should not exceed around 300 pixels in height. Links to galleries and web pages with non-worksafe material may only be present in signatures if this material is found behind a warning page or requires logging into an account on the site to be accessible.
« Senast ändrad: sön 24 augusti 2014, 20:42 CEST av quoting_mungo »